Ordensreglement

§ 1

Formål

Formålet med dette ordensreglement er at bevare den gode stemning på Holbæk Stadion, at sikre, at alle der besøger Holbæk Stadion fortsat kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet samt sikre, at der er plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund. Holbæk Stadion benyttes primært til afvikling af Holbæk B&Is hjemmekampe, men benyttes også til afvikling af andre sportsarrangementer. Dette ordensreglement gælder alle arrangementer, der afvikles på Holbæk Stadion.


§ 2

Gyldighedsområde

Ordensreglementet gælder hele Holbæk Stadions område inkl. parkeringspladser, der er til rådighed for publikum ved samtlige arrangementer på Holbæk Stadion. 


§ 3

Regler for ophold

På Holbæk Stadions område må der kun opholde sig personer, der på en eller anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter, adgangskort eller lign. skal fremvises til kontrollører og/eller politi på forlangende. Ved større hjemmekampe vil udeholdet have adgang til Holbæk Stadion via Højen til de til dagen afmærkede tilskuerpladser. Af sikkerhedsmæssige årsager er Holbæk Stadions gæster dog forpligtiget til at indtage andre pladser, end anført - såfremt dette anvises. Besøgende må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare. Holbæk Stadions gæster er til enhver tid forpligtiget til at overholde de ordensregler, som er gældende, og tillige følge anvisninger som måtte blive givet over Holbæk Stadions højtaleranlæg og/eller af kontrollører, redningstjeneste, politi og brandvæsnet. Ophold på Holbæk Stadion er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.


§ 4

Indgangskontrol

Alle besøgende er forpligtiget til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Besøgende er på forlangende endvidere forpligtet til at forevise gyldig billedlegitimation. Holbæk Stadions kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotika påvirkning eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige ting. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Følgende genstande må ikke medbringes på Holbæk Stadion:

·    Våben af enhver art

·    Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts

·    Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans

·    Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre

·    Genstande der fylder meget

·    Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande

·    Flag eller transparenter der er længere end 1.50 m

·    Mad og drikkevarer - herunder alkoholiske drikke af enhver art

·    Dyr

·    Laserpenne

·    Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster besøgende

·    Racistisk eller nazistisk propagandamateriale

Listen er ikke udtømmende. Det er ydermere forbudt Holbæk Stadions gæster:

·    at klatre op på eller over bygninger og indretninger - herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse samt at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende - eksempelvis fodboldbanen

·    at kaste med genstande, der kan være til fare for andre

·    at tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande

·    at sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden forudgående tilladelse hertil

·    at skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte

·    at forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald

·    at provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer

·    at medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold

Listen er ikke udtømmende. Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det endvidere forbudt Holbæk Stadions gæster, at medbringe og/eller ophænge bannere, der ikke forud for arrangementet er godkendt af Holbæk Stadions / Holbæk B&Is sikkerhedschef. Personer der ikke er i besiddelse af adgangsbevis eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået tildelt karantæne vil blive bortvist. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet. Under afviklingen af Holbæk B&Is kampe er det forbudt og komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud, dog vil de så vidt muligt blive henvist til andre områder Holbæk Stadion.


§ 5

Rygning

I alle indendørs lokaliteter på Holbæk Stadion gælder der forbud mod rygning. rygeforbuddet omfatter samtlige områder, hvor Holbæk Stadions gæster har adgang til, herunder også toiletter, trapper og gangarealer.


§ 6

Erstatningsansvar

Al adgang, færdsel og ophold i Holbæk Stadion sker på den besøgendes eget ansvar. Holbæk Stadion har ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Såfremt der udøves hærværk på Holbæk Stadions ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Holbæk Stadion og/eller Holbæk B&I et tab, herunder også adfærd der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for Holbæk Stadion og/eller Holbæk B&I, forbeholder begge sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.  


§ 7

Særlige afgifter

Gæster, der forcerer eller forsøger at forcere hegnet omkring fodboldbanen og/eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen, vil blive opkrævet en afgift på kr. 10.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 4.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt. Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke, at øvrige sanktioner tillige bringes i anvendelse.


§ 8

Overtrædelse af ordensreglementet

Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Holbæk Stadions område eller på ethvert andet stadion.  Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse. Der kan udstedes karantæne fra Holbæk Stadion ved overtrædelser der sker på Holbæk Stadion eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med Holbæk Stadions område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Holbæk Stadion/Holbæk B&I kan drages. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.